Obsah

Dôležitý oznam!!!

Vážení spoluobčania, na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec, žiadame občanov, chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, o nahlásenie ich počtu, najneskôr do piatka 17. februára 2017. Obec Dunajská Lužná sa nachádza v okruhu 3 km od ohniska nákazy vtáčej chrípky. Nahlásiť môžete počty chovanej hydiny na jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk, prípadne telefonicky 02/40259814 – záznamník alebo 0918632117. Je potrebné uviesť: meno chovateľa, adresu, telefonický kontakt, počet vodnej hydiny, počet hrabavej hydiny a iné vtáctvo. Zároveň je potrebné zabezpečiť chovy do uzavretých priestorov. Zamestnanci obce zároveň vykonajú súpis aj pochôdzkou v obci. Ďalšie informácie nájdete na úradnej tabuli: www.dunajskaluzna.sk.

NARIAĎUJE:

 1. Vykonať do 16.02.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme zvlášť pre komerčné (registrované chovy) a nekomerčné (neregistrované chovy).
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
 • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
 • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
 • voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • oznamovať na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0902/900379, 0911/900380, 0902/900377, 0905/897609) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

-   pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
-   pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,
-   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
-   akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

 1. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.
  Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná
 2. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:

 1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.
 2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
 3. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára.
 4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolenépríslušným orgánom na osobitné účely.

   Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná

 1. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

   Zodpovedný: Agrolovec, Dunajská Lužná

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Oznamy

Kultúrne podujatia

28.02.2017

Fašiangy

FAŠIANGY 2017

Babská - pochovávanie basy

Detail

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2016 bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.