Obsah

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacími predpismi: Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška MŽP SR č. 367/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 - výnos o jednotnýchmetódach analytickej kontroly odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Obec Dunajská Lužná upravila nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Všeobecne záväzným nariadením obce Dunajská Lužná č. 04/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná.

 

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k vývozu komunálneho odpadu
Ing. Ildikó Eštoková tel. č.: 02/40259816
  e-mail: ildiko.estokova@dunajskaluzna.sk
Kontaktná osoba pre technické zabezpečenie - vývoz odpadu, nálepky a nádoby, zberný dvor
Ing. Vanda Čontofalská tel. č.: 02/40259835
  e-mail: vanda.contofalska@dunajskaluzna.sk
Jaroslav Nosko tel. č.: 02/40259814
  e-mail: jaroslav.nosko@dunajskaluzna.sk

Tlačivá: