Obsah

Späť

„Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“– vyhlásenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    v y h l a s u j e    čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 26. júna 2017 od 14.00 h do odvolania.

Čas zvýšeného nebezpečenstva - vyhlásenie

 

Vyvesené: 26. 6. 2017

Dátum zvesenia: 3. 9. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť