Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca august 2017

V mesiaci august nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenia ani nábehy výrobných jednotiek, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.
V júli 2017 boli dňa 1. 7. 2017 v čase od 10.05 h do 10.50 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 54 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 10.05 h. Najnižšia hodnota 36 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice – Poľnonákup (Silo) o 10:35 h, Podunajské Biskupice – ul. 8. mája o 10.40 h a Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. 2 o 10:50 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 45 dB.

Zápis z merania hluku

Vyvesené: 4. 8. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť