Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca február 2018

V mesiaci február nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenia výrobných jednotiek. Od 3. do 25. februára prebieha postupný nábeh výrobných zariadení po ich neplánovaných odstaveniach. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku, zápachu a spaľovanie na poľných horákoch.
V januári 2018 boli dňa 27. 1. 2018 v čase od 9:45 h do 10:05 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia  nameraná hodnota 58 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – Ulica Svornosti o 9:45 h. Najnižšia hodnota 40 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Ulica 8. mája o 10:05 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 6. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť