Obsah

Späť

Informácia o pasportizácii miestnych komunikácií

Informujeme verejnosť, že v priebehu mesiaca február bude v obci Dunajská Lužná prebiehať nevyhnutné mapovanie, fotografovanie a meranie jednotlivých komunikácií a dopravného značenia pre potreby spracovania dokumentácie vyžiadanej okresným dopravným inšpektorátom.

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť