Obsah

Späť

Oznam pre vlastníkov nehnuteľností v obci Dunajská Lužná

Často dochádza k nedorozumeniam, ak adresa vlastníka nehnuteľnosti uvádzaná na výpise z listu vlastníctva v katastri nehnuteľností nie je správna alebo je neaktuálna. Z údajov na ňom uvedených vychádza stavebný úrad, účastník konania, iný orgán štátnej správy, príp. referát miestnych daní. Doručovanie písomností na nesprávnu doručovaciu adresu, okrem samotných nákladov, zvyšuje aj časovú náročnosť vybavenia veci, pričom môže spôsobiť aj omeškanie doručenia prísomnosti adresátovi.

V záujme všetkých vlastníkov nehnuteľností v obci Dunajská Lužná by malo byť, aby na dokladoch (najmä výpisoch z listu vlastníctva) boli vždy uvedené aktuálne údaje o doručovacej adrese.

Vyvesené: 7. 8. 2017

Dátum zvesenia: 30. 9. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť