Obsah

Späť

Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii obecný policajt

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE

o voľnom pracovnom mieste na pozíciu

obecný policajt

 

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná
Predpokladaný termín nástupu: ihneď – prípadne dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba:

 • staršia ako 21 rokov
 • bezúhonná
 • má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • telesne a duševne spôsobilá na výkon príslušníka obecnej polície
 • je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B
   

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 6. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
 7. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície


Termín doručenia žiadosti do:  07.07.2017

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať poštou na adresu:

Obecný úrad
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:
maria.kissova@dunajskaluzna.sk alebo prednostka@dunajskaluzna.sk

Kontaktná osoba:
p. Kissová
kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Vyvesené: 19. 6. 2017

Dátum zvesenia: 7. 7. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť