Obsah

Späť

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu referent stavebného úradu

Obec  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu

referent stavebného úradu

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania
Osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady
Prax v danej oblasti min. 3 roky

Iné kritériá a požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie
 • Pokročilá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
 • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • Vodičský preukaz - výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
 4. Overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
 5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 6. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

Termín doručenia žiadosti do: 20.10.2017           

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať poštou na adresu:

            Obecný úrad            
            Jánošíkovská 466/7
            900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: maria.kissova@dunajskaluzna.sk

Kontaktná osoba:
p. Kissová
kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 20. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť