Obsah

Späť

Školský autobus

Ako sme zriadili školský autobus

 

Na podnet našej spoluobyvateľky, ktorá prezentovala návrh zriadenia školského autobusu, sa touto témou začalo zaoberať aj obecné zastupiteľstvo. Na svojom zasadnutí v novembri 2017 poslanci obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej prijali uznesenie, v ktorom uložili obecnému úradu vypracovať spôsob prepravy žiakov základnej školy a financovanie skúšobnej prevádzky školského autobusu.

Obecný úrad v zastúpení p. starostu a p. prednostky sa začal hneď touto témou zaoberať. Najprv sme začali hľadať prostredníctvom internetu obce a mestá, v ktorých už školský autobus je v prevádzke. Pre podrobnejšie informácie sme uskutočnili množstvo telefonátov pre zistenie spôsobu prevádzky, financovania a spokojnosti s prevádzkou školského autobusu. V rôznych obciach a mestách majú viaceré spôsoby fungovania školského autobusu. Niekde je zavedený prostredníctvom mestskej dopravy, inde ho prevádzkuje samotná škola, ktorá má vo vlastníctve autobus a zamestnaného vlastného šoféra, ale nikde sme sa nestretli s tým, aby takýto autobus prevádzkovala samotná obec zo svojho rozpočtu.

Mali sme stretnutia s viacerými prevádzkovateľmi, ktorí zabezpečujú dopravu. Či už to boli súkromné osoby alebo spoločnosti. Potrebovali sme zistiť spôsob prepravy, financovanie, a aj druh autobusu vhodného na tento účel.

Pripravili sme anketu pre rodičov detí základnej školy, ktorú nám ochotne v škole pomohli rozposlať všetkým rodičom. Spôsob ankety zabezpečili veľmi dobre a v krátkom čase. Jej vyhodnotenie nám sprostredkovalo veľa návrhov rodičov, ktorými sme sa zaoberali. Z ankety vyšlo, že 202 rodičov má záujem o prepravu detí autobusom a 64 skôr áno.

K dispozícii sme mali jedine čiastočný návrh trasy, ten nám dodal poslanec obecného zastupiteľstva,  ktorou by autobus zabezpečil odvoz detí do školy.

Po fyzických obhliadkach sme zaujali stanovisko, že takýto autobus by mal prepravovať deti predovšetkým zo vzdialenejších častí obce. Zapojili sme teda do tejto trasy Lipovú ulicu, ktorá bola v prvom návrhu úplne vynechaná. Táto voľba sa ukázala ako správna a technicky možná.

Uvažovali sme tiež o zapojení aj Malinovej ulice, kde sme uskutočnili aj prvotnú skúšobnú jazdu. Na tejto ulici býva 10 školopovinných detí. Cestou do obce máme aj Fialkovú ulicu, ktorá je dlhá a na tejto ulici je 44 školopovinných detí. Tu sme narazili na problém s priestorom pre zastavenie autobusu. Nie je tu taká plocha, aby deti mohli bezpečne čakať, ani taká, aby autobus vedel zastaviť na pár minút potrebných na nastúpenie detí. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu, že relatívne blízko je zastávka na Lipnickej ulici sme pre začiatok túto lokalitu vypustili. Máme v úmysle zrealizovať spevnenú plochu na vybudovanie provizórnej zástavky autobusu pri Fialkovej ulici, a následne by sme autobus posunuli aj do tejto lokality.

Po zistení cenových ponúk a možností, ktoré nám jednotliví prepravcovia ponúkli, sme sa rozhodli pre Slovak Lines, a.s.. Táto spoločnosť bola veľmi ústretová. Uskutočnili sme s ňou niekoľko rokovaní, a tiež sme zrealizovali skúšobnú jazdu, aby mali predstavu o trase, ktorú sme potrebovali pokryť. Veľmi rýchlo a bez problémov sme sa dohodli, bola nám navrhnutá prijateľná cena a vhodný spôsob prepravy.

Autobus nezačal svoju prevádzku hneď prvý deň po prázdninách z dôvodu, že sme potrebovali prostredníctvom školy urobiť propagáciu a informovať deti a rodičov o jeho sprevádzkovaní. Navrhli sme prepravovať len menšie deti, a to deti z prvého až šiesteho ročníka. Začal preto svoju skúšobnú prevádzku dňa 15.01.2018.

Prvou jazdou, za účasti štatutára obce, autobus previezol 73 detí a tento počet je zatiaľ viac menej stabilný. Prepravujú sa podľa nášho odporúčania naozaj len deti z nižších ročníkov. Sú veľmi disciplinované a vzorne čakajú na zastávke pred príchodom autobusu.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dať do života nápad obyvateľky našej obce, za čo jej ďakujeme. Radi by sme ju oslovili menom, ale nevieme ho. Vieme len, že býva na Lipovej ulici. Väčšinou sa stretávame len so samou kritikou. Aj tento nápad vzišiel prvotne z kritiky obecného úradu a obce. Niekedy je dobré svoje nápady posunúť ďalej, a nie len reagovať na všetko negatívne.

Tešíme sa z  počiatočného úspechu tohto projektu a veríme, že sa zo skúšobnej prevádzky postupom času stane ostrá a budeme vedieť zapojiť aj ďalšie časti obce do trasy školského autobusu.

 

OcÚ

 

Trasa autobusu

Cestovný poriadok

Vyvesené: 30. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť