Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Ivanke pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Hviezdoslavova ul. č. 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte do 22.6.2017.

Bližšie informácie nájdete tu: Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Vyvesené: 25. 5. 2017

Dátum zvesenia: 22. 6. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť