Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ, Mlynská 50, Senec

Mesto Senec vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Mlynská 50, Senec s predpokladaným nástupom 1. júl 2018.

Tu sa dočítate viac...

Vyvesené: 4. 4. 2018

Dátum zvesenia: 4. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť