Obsah

Späť

Zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín dňa 21.10.2017

OZNAM

Obecný úrad Dunajská Lužná oznamuje občanom, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016,  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná, organizuje dňa 21.10.2017,  t.j. v sobotu v čase od 08:00 do 14:00 h, zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Ako zberné miesta určuje obecný úrad:
Jánošíkovskú ulicu č. 59 – plocha pred zubným lekárom
Lipnickú ulicu č. 72 – plocha pred stacionárom
Košariskú ulicu  – pri budove Slovenskej pošty

UPOZORNENIE !!!

Objemný odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery, a ktoré nie je možné umiestniť do bežných zberných nádob. Medzi objemný odpad nepatrí biologicky rozložiteľný odpad ako sú konáre, lístie, a pod.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať pneumatiky a elektroodpad. Elektroodpad je potrebné nechať uložený vedľa kontajnerov.

Pneumatiky je potrebné odovzdať ich distribútorovi, ktorý je povinný ich prijať bezplatne.   

Okrem zberných miest bude možné v tento deň odovzdať objemný odpad aj na zbernom dvore, v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Týmto zároveň žiadame občanov, ktorí majú možnosť vyviezť odpad na zberný dvor, aby ho uprednostnili pred vývozom na zberné miesta v obci.

Zber budú koordinovať poverení pracovníci obecného úradu.

Žiadame občanov, aby rešpektovali ich inštrukcie.

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 22. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť