Obsah

Späť

1. Rozpočtové opatrenie obce Dunajská Lužná na rok 2018 - Verejné pripomienkové konanie

 

Verejné pripomienkové konanie

 

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

 

1. Rozpočtové opatrenie obce Dunajská Lužná na rok 2018

 

Dňom zverejnenia 1. Rozpočtového opatrenia obce Dunajská Lužná na rok 2011 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 7, 900 42  Dunajská Lužná, elektronicky – na adresu rastislav.halan@dunajskaluzna.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to od  09.03.2018 do 23.03.2018.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.

 

Zverejnené dňa 09.03.2018

 

Návrh 1. rozpočtového opatrenia 2018

Návrh 1.RO 2018 - Výdavky bežné

Návrh 1.RO 2018 - Výdavky kapitálové

Návrh 1.RO 2018 - Príjmy bežné

Návrh 1.RO 2018 - Príjmy kapitálové

 

 

 

 

 

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 23. 3. 2018

Späť