Obsah

Späť

Návrh VZN č. ...../2018 o organizácii miestneho referenda na verejné pripomienkové konanie

Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Dunajská Lužná  podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2018 o organizácii miestneho referenda.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42  Dunajská Lužná, elektronicky – na adresu kontrolor@dunajskaluzna.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu.  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.

 

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 19. 3. 2018

Späť