Obsah

Späť

Návrh VZN obce Dunajská Lužná č. 00/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej MŠ, v cirkevnej MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na územím obce Dunajská Lužná

Verejné pripomienkové konanie
podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke obce na verejné pripomienkové konanie

N Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 00/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

K návrhu VZN môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme na adresu úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, elektronicky na adresu:
prednostka@dunajskaluzna.sk, a to od  09.01.2018  do 22.01.2018.  

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh VZN

Vyvesené: 8. 1. 2018

Dátum zvesenia: 22. 1. 2018

Späť