Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce Dunajská Lužná

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na prenájom majetku obce Dunajská Lužná - nebytový priestor

 

Obec Dunajská Lužná so sídlom Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2017/09-16 zo dňa 26. septembra 2017

 

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v Dunajskej Lužnej

 

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce - nebytového priestoru  nehnuteľnosti so súp. č. 62, Nám. Sv. Martina 62/4, Dunajská Lužná, na pozemku par. č. 173/2, katastrálne územie Nové Košariská, okres Senec o veľkosti 60 m2 .
 2. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na prenájom, je 50 eur/m2 /rok.
 3. Poplatky spojené s prenájmom nehnuteľnosti sa uhrádzajú osobitne poplatkom v sume 75 eur/mesiac.
 4. Prenájom nehnuteľnosti je na dobu neurčitú.
 5. OVS sa začína dňom jej na zverejnenia webovej stránke obce, t.j. dňa 04. októbra 2017. Okrem toho bude oznámenie o OVS zverejnené aj v regionálnej tlači.
 6. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je 20. októbra 2017 do 12,00 hod.
 7. Vyhodnotenie návrhov sa vykoná na Rade poslancov dňa 24 októbra 2017.
 8. Oznámenie o vybranej ponuke zašle OcÚ v Dunajskej Lužnej do 10 dní od vyhodnotenia súťaže a vyzve navrhovateľa víťazného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
 9. Navrhovateľ predkladá svoj návrh podľa týchto podmienok:
  a) forma podania návrhov v písomnej forme,
  b) možnosť zmeniť, doplniť, prípadne odvolať svoj návrh je do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov,
  c) návrhy zmlúv do OVS sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením „NEOTVÁRAŤ – OBCHOIDNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM“,
  d) návrh Zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná. Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná alebo osobne do podateľne OcÚ,
 10. Náležitosti návrhu Zmluvy:
  • pri FO meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo adresa trvalého pobytu, overený výpis zo živnostenského registra,
  • pri PO obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, jeho podpis a pečiatka, originál výpisu z Obchodného registra,
  • označenie kontaktnej osoby navrhovateľa s kontaktom,
  • navrhnutá výška nájomného za predmet súťaže,
  • podnikateľský zámer,
  • vlastnoručný podpis návrhu zmluvy.
 11. Pri výbere najvhodnejšieho nájomcu bude vyhlasovateľ postupovať podľa § 286 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom sa bude brať ohľad najmä na ponúknutú cenu prenájmu, účel využitia nehnuteľnosti a iné dôležité kritériá.
 12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
 13. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu  nebude uzatvorená nájomná zmluva z dôvodu na strane navrhovateľa, vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

Vyvesené: 4. 10. 2017

Dátum zvesenia: 20. 10. 2017

Späť