Obsah

Späť

Oznámenie konania podujatia mimo športového zariadenia – „Beh Dunajská Lužná“ – Verejná vyhláška

Obec Dunajská Lužná podľa § 5 ods. 3 Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) verejnosti oznamuje organizovanie verejného podujatia „Beh Dunajská Lužná“ na území obce  Dunajská  Lužná  dňa  09.06.2018,  ktorého  organizátorom  sú  p.  Silvia  Glassová a p. Miroslava Gregová.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorá bude podľa § 5 ods. 3 zákona vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Dunajská Lužná.

Súčasťou tohto oznámenia je aj výzva, aby vlastníci alebo užívatelia pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v lehote zverejnenia oznámenia písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia súhlasí.

Verejná vyhláška

Projekt podujatia

 

 

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 24. 5. 2018

Späť