Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - MDV SR

Oznámenie
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov   o z n a m u j e   podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.
Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s.r.o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Connon Street, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou-Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podal dňa 25.09.2017 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu
Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná
stavebné objekty:
101 Rýchlostná cesta R7
102 Križovatka „Dunajská Lužná“
103 Preložka cesty I/ 63 v km 7,950 R7 v križovatke “ Dunajská Lužná “
112 Poľná cesta v km 1,780 R7
203 Ekodukt v km 1,799 R7
207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou III/0635
208 Most na R7 v km 6,800 nad migračným ťahom zveri
209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7v križovatke “ Dunajská Lužná “
502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 5,542 R7
503 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 450 v km 5,544 R7
Objekty stavby sa budú realizovať :
v katastrálnom území: Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková,
v okrese: Bratislava II, Senec,
kraj: Bratislavský
na pozemkoch, ktoré boli povolené v stavebnom povolení 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 09.05.2016.
Stavba bola povolená rozhodnutím 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 09.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2016
Zmeny stavby pred dokončením v tomto konaní pozostávajú najmä:
101 Rýchlostná cesta R7- z vedenia, usporiadania a kategórie rýchlostnej cesty R7, úprav jej parametrov, konštrukčných zmien, doplnenia sanačných opatrení a bezpečnostných zálivov a úprav v nadväznosti na ORL;
102 Križovatka „ Dunajská Lužná“-zo zmien vedenia, úprav sklonov svahov a konštrukčných zmien.
103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 v križovatke „Dunajská Streda“ – zo zmien vedenia, úprav sklonov svahov a konštrukčných zmien.
112 Poľná cesta v km 1,780 R7 – zo zmien vedenia, úprav sklonov svahov a konštrukčných zmien.
203 Ekodukt v km 1,799 R7 – zo zmien vedenia v nadväznosti na zmeny vedenia R7, konštrukčných zmien a zmien rozmerov konštrukcií, zmeny geometrie a výšky mostných krídel a zakladania.
207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou III/0635- z konštrukčných a rozmerových zmien nosných konštrukcií a zmien zakladania.
208 Most na R7 v km 6,800 nad migračným ťahom zveri- z konštrukčných a rozmerových zmien nosných konštrukcií a zmien zakladania.
209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke „Dunajská Lužná“- zo zmien vedenia R7, konštrukčných a rozmerových zmien nosných konštrukcií a zmien zakladania.
502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 5,542 R7- z úprav preložky kanalizácie vzhľadom na zmeny v zakladaní mostu 207, zo zmien v dimenzii potrubia, materiálov a armatúrnych šácht v zmysle požiadaviek správcu.
502 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 450 v km 5,544 R7- z úprav preložky kanalizácie vzhľadom na zmeny v zakladaní mostu 207, zo zmien v dimenzie potrubia, materiálov a armatúrnych šácht v zmysle požiadaviek správcu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad nenariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzne stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. Ak účastníci konania, zúčastnené osoby alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlží.

Účastníci konania zúčastnené osoby a dotknuté orgány v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 520 (ďalej len „MDV SR). Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade a na príslušnom obecnom úrade.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Bližšie informácie nájdete tu: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 4. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Späť