Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania - SSC - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník – Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 25, IČO 003328 (ďalej len „stavebník“), podal na Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o stavebné povolenie, ktoré doplnil dňa 7.9.2017 listom č. SSC/5905/2017/6151/26672 zo dňa 4.9.2017, pre stavebné objekty:

2111 Cestné komunikácie
       101-03 Úprava cesty I/63, km 7,232 – 9,423, v časti od km 9,05 – KÚ
       105-Úprava cesty III/1057 v križovatke cesty I/63 –Orechová – Lipnická,

ako súčasť stavby „Cesta I/63 Bratislava – Dunajská Lužná, III. úsek Dunajská Lužná“ (ďalej len „stavba“).

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím obce Dunajská Lužná č. j.: Výst. 1686-102-DL-15-
Va zo dňa 10.8.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.9.2015.

Záväzné stanovisko o splnené podmienok územného rozhodnutia a súhlas pre konanie špeciálneho stavebného úradu bolo vydané obcou Dunajská Lužná listom č. 6128-288-DL-17-Ba zo dňa 24.7.2017.

Stavba je umiestnená na pozemkoch vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Senec v registri „C“ parc. č. 181/232, 181/230, 672/30, 672/31, 754/9, 674/86, 674/87, 592/30, 592/31, 592/29, 592/8, 592/32, 636/110, 636/111, 636/112, 672/6, kat. územie Jánošíková.

Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy v zmysle § 3a ods. 2 zákona č.135 /1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon.“) v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

oznamuje

podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania,

a že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s prílohami a predloženou projektovou dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v súlade s ustanovením § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Do podkladov pred vydaním rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Bratislava odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, č. dv. 1.A.56, v úradných hodinách, prípadne v inom dohodnutom termíne na tel. č. 09610 46542.

Stavba nebola posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Bližšie informácie nájdete tu: Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 20. 10. 2017

Späť