Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 ods.4 zákona č. 50/1976Zb.  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník Malý Dunaj s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, 827 18 podal dňa 5.6.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt“ na pozemku parc. č. 180/10, 180/11, 180/12, 137/6 katastrálne územie Jánošíková. Predmetom stavebného konania sú stavebné objekty: Polyfunkčný dom, Oporné múry, Oplotenie areálu, Sadové úpravy, Detské ihrisko, Spevnené plochy – parkovanie, Spevnené plochy – chodníky pre peších, Spevnené plochy – exteriérové parkovacie parkovisko  (p.č. 180/285, Prípojka plynu,  Prípojka NN, Prípojka slaboprúdu.

Verejná vyhláška

Vyvesené: 31. 7. 2017

Dátum zvesenia: 16. 8. 2017

Späť