Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Log systems, s.r.o. - Verejná vyhláška

Obec Dunajská Lužná, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 36  ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona na stavbu „Novostavba administratívnej budovy a skladová hala“ na pozemku parc. č. 1130/8 1130/10 a 1130/38 katastrálne územie Nové Košariská. Stavebný úrad súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2018 o 11:00 hod. na mieste stavby. 

Vyhláška bola vyvesená dňa:  09.01.2018

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška
Situácia

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia: 24. 1. 2018

Späť