Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho konania - VISIONARY FIELDS, s. r. o.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho konania na návrh stavebníka: VISIONARY FIELDS s.r.o., Pražská 5, Bratislava, 83101, vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia „Ložisko nevyhradeného nerastu – štrkopiesku“ na pozemku parc. č. E 1227 a z tohto pozemku novovytvorených poz. parc.č. C 1214/265 a 1214/266 v katastrálnom území Jánošíková.

Oznámenie - Visionary Fields, s. r. o.
mapa

Vyvesené: 9. 6. 2017

Dátum zvesenia: 25. 6. 2017

Späť