Obsah

Späť

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – Ing. Miroslav Královič a Mgr. Gabriela Královičová - Verejná vyhláška

Obec Dunajská Lužná, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 36  ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona na stavbu „Rekreačný domček, kanalizačná prípojka a žumpa, elektrická prípojka, vodomerná prípojka a betónový plot“ na pozemku parc. č. 671/156, 671/157, katastrálne územie Nové Košariská. Stavebný úrad súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 06. 03. 2018 o 9:00 hod. na mieste budúcej stavby. 

Vyhláška bola vyvesená dňa:  08.02.2018

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška

Pohľad

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 23. 2. 2018

Späť