Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 - verejné pripomienkové konanie

Verejné pripomienkové konanie podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecný úrad Dunajská Lužná dáva zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke obce na verejné pripomienkové konanie návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

K návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienky v písomnej forme na adresu úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, elektronicky na adresu: kontrolor@dunajskaluzna.sk po dobu 10 dní, a to od 12.06.2017 do 13.06.2017.  

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 - verejné pripomienkové konanie

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 26. 6. 2017

Späť