Obsah

Späť

"Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020"

Obec Dunajská Lužná podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť, že do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie vo vybraných obciach (viď príloha).

Verejnosť môže predkladať svoje stanoviská Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, jana.malikova@minv.sk,  do 21 dní odo dňa doručenia. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 63 zákona je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 33 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685 alebo e-mailom na jana.malikova@minv.sk).

POD BSK na 2016-2020

Vyvesené: 3. 1. 2018

Dátum zvesenia: 19. 1. 2018

Späť