Obsah

Späť

Rozhodnutie MDV SR - Zmena stavby pred dokončením - R7

R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, p o v o ľ u j e   zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na stavbu: Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná -Holice.

Bližšie informácie nájdete tu:
Rozhodnutie MDV SR

Vyvesené: 28. 9. 2017

Dátum zvesenia: 13. 10. 2017

Späť