Obsah

Späť

Rozhodnutie MŽP SR - verejná vyhláška

Verejná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 6129/2017-4.1 zo dňa 10.11.2017 vo veci zrušenia rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, ktorým bol povolený odber podzemnej vody a určené ochranné pásma pre vodárenský zdroj Šamorín:
Rozhodnutie - 1. časť

Rozhodnutie - 2. časť

 

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Späť