Obsah

Späť

Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní - R7 - zmena 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predisov (ďalej len "zákon"), rozhodlo podľa § 29, ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 5)", predloženého navrhovateľom Slovenská republika, zastúpená MDV SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, v spojení s § 18, ods. 2 písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

zmena navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská lužná (zmena 5)"

sa nebude posudzovať.

Rozhodnutie MŽP SR - R7 - zmena 5

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia: 23. 6. 2017

Späť