Obsah

Späť

Rozhodnutie o povolení stavby „Rodinný dom Pecho“ v zlúčenom konaní - Verejná vyhláška

Obec Dunajská Lužná stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka  podľa §§ 39 odst. 4, 62 a 63 stavebného zákona a vydáva rozhodnutie o povolení stavby „Rodinný dom Pecho“  na pozemku parc. č. 189/120, katastrálne územie Nová Lipnica v zlúčenom stavebnom a územnom konaní podľa § 39 odst. 4 stavebného zákona.

Vyhláška bola vyvesená dňa:  28.02.2018

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška

Situácia

Vyvesené: 28. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Späť