Obsah

Späť

Rozhodnutie Okresného úradu v Senci

Okresný úrad v Senci dňa 30.05.2017 pod č. OU-SC-OCDPK-2017/008305/MAN zrušil rozhodnutie Obce Dunajská Lužná, stavebného úradu zo dňa 26.07.2017 vydaného pod č. Výst. 4001-280-DL-16-Pa-1 vo veci stavby: Chodník, Školská ulica pre stavebníka Obec Dunajská Lužná.

Rozhodnutie OÚ SC

Vyvesené: 6. 6. 2017

Dátum zvesenia: 22. 6. 2017

Späť