Obsah

Späť

Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška

Obec Dunajská Lužná, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a v súlade s ustanovením § 32  ods. 1 a) stavebného zákona na stavbu „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“ na pozemku parc. č. 671/676, 2800/102, katastrálne územie Nové Košariská a vydal územné rozhodnutie.

Vyhláška bola vyvesená dňa:  28.02.2018

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Situácia

Verejná vyhláška

Vyvesené: 28. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Späť