Obsah

Späť

Verejná vyhláška Okresného úradu Bratislava

Verejná vyhláška Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenia pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava vo veci Stavebného povolenia pre stavebné objekty: 2111 Cestné komunikácie: 

101-03 Úprava cesty I/63, km 7,232 -9,423, v časti od km 9,05 – KÚ

105 – Úprava cesty III/1057 v križovatke cesty I/63 – Orechová – Lipnická

pre stavebníka Slovenská správa ciest, Miletičová 19, P.O. Box 64, 820 05 Bratislava 25, IČO 003328.

Verejná vyhláška

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 18. 11. 2017

Späť