Obsah

Späť

Verejná vyhláška oznámenia o zahájení stavebného konania v zlúčenom konaní na stavbu rekreačnej chaty na pozemku parc. č. 773/30 v k.ú. Nové Košariská pre stavebníka PaedDr. Petra Ciho, bytom Slatinská 8960/5 Bratislava

Bližšie informácie nájdete tu: Verejná vyhláška

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 21. 11. 2017

Späť