Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Dunajská Lužná, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe posúdenia návrhu podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

'Novostavba administratívnej budovy a skladová hala'

na pozemku registra „C“ parc. č. 1130/8, 1130/10 a 1130/38, katastrálne územie Nové Košariská, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Vyhláška bola vyvesená dňa:  20.02.2018

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Situácia

Rozhodnutie

Verejná vyhláška - oprava

Vyvesené: 20. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Späť