Obsah

Späť

Verejné pripomienkové konanie - 2. Rozpočtové opatrenie obce Dunajská Lužná na rok 2018

 

Verejné pripomienkové konanie

 

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom,
podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
na verejné pripomienkové konanie
2. Rozpočtové opatrenie obce Dunajská Lužná na rok 2018
 

Dňom zverejnenia 2. Rozpočtového opatrenia obce Dunajská Lužná na rok 2018 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 7, 900 42  D. Lužná, elektronicky – na adresu rastislav.halan@dunajskaluzna.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to od  11.05.2018 do 26.05.2018.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.

 

Zverejnené dňa 11.05.2018

 

Návrh - 2. rozpočtové opatrenie 2018

 

 

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Späť