Obsah

Späť

Verejné pripomienkové konanie - záverečný účet obce za r. 2016

Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Záverečný účet obce Dunajská Lužná za rok 2016


Dňom zverejnenia Záverečného účtu obce za rok 2016 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 7, 900 42  D. Lužná, elektronicky – na adresu rastislav.halan@dunajskaluzna.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to od  12.06.2017 do 27.06.2017.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.

Zverejnené dňa 12.06.2017

Návrh - Záverečný účet obce za r. 2016

 

 

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 27. 6. 2017

Späť