Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

 

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na svojom zasadnutí dňa 30.01.2018  v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 20187/01-06 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
dňa 27. marca 2018  od 16,00 hod.  v zasadačke obecného úradu.


Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná musí doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 13. marca. 2018 na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42.Dunajská Lužná.


Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná:

vzdelanie: úplné stredné vzdelanie,

bezúhonnosť:  preukazuje sa výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace,

vítaná je znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy a verejnej správy,


Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

Prihláška obsahuje:

1. osobné údaje · meno, priezvisko · dátum narodenia · bydlisko,

2. dosiahnuté najvyššie vzdelanie – overená kópia dokladu,

3. profesijný životopis s uvedením kontaktu osoby oprávnenej poskytnúť informáciu o  

    predchádzajúcej činnosti,

4. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,

    kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú  

    činnosť ,

5. výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

6. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane

    osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlášku spolu s dokladmi treba poslať doporučene v obálke označenej

„VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“

na vyššie uvedenú adresu obce, alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu.

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 27. 3. 2018

Späť