Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

 

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na svojom zasadnutí dňa 24.04.2018 uznesením č. 2018/04-04 v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 05. júna 2018 od 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná musí doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 21. mája 2018 na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná.

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná:

vzdelanie: minimálne úplné stredné vzdelanie,

bezúhonnosť:  preukazuje sa výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace,

vítaná je znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy a verejnej správy,

 

Náležitosti písomnej prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

Písomná prihláška musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje
 2. profesijný životopis s uvedením kontaktu osoby oprávnenej poskytnúť informáciu o predchádzajúcej činnosti,
 3. dosiahnuté najvyššie vzdelanie – overená kópia dokladu,
 4. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 5. overená kópia osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu Hlavný kontrolór obcí SR (výhodou je absolvovanie kurzu 2. stupňa),
 6. výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
 7. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku spolu s dokladmi treba poslať doporučene v obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“

na vyššie uvedenú adresu obce, alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu.

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce

 

 1. Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočnia tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej.
 2. Pre vykonanie voľby zvolí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.
 3. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
 4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Dunajská Lužná.
 5. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
 6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je

a) na predpísanom tlačive,

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. 

Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

 1. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 2. O priebehu voľby a o jej výsledku vypracuje volebná komisia zápisnicu, ktorá obsahuje

a) počet prítomných poslancov;

b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;

c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov;

d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov;

e) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov;

f) výsledok I. kola voľby , resp. II. kolo voľby;

g) meno zvoleného kandidáta.

 1. Pokiaľ nebude hlavný kontrolór zvolený na obecnom zastupiteľstve dňa 05. júna. 2018, jeho voľba prebehne na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 2. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.
 3. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 25 hod. týždenne.
 4. Miesto výkonu práce hlavného kontrolóra je obecný úrad v Dunajskej Lužnej a obec Dunajská Lužná

Vyvesené: 4. 5. 2018

Dátum zvesenia: 21. 5. 2018

Späť