Obsah

Späť

VYHLÁŠKA O OPAKOVANEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI

VYHLÁŠKA O OPAKOVANEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI
(podľa § 140 Exekučného poriadku)


Oznamujem, že dňa 27.04.2018 o 15.00 h v priestoroch exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Miloša Dubovca, so sídlom Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava sa bude konať opakovaná dražba nehnuteľnosti, a to nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1468, nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Jánošíková, obec: Dunajská Lužná, okres: Senec, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 184/101, výmera 400 m2, druh pozemku "Záhrady".

Viac sa dočítate tu...

Vyvesené: 21. 2. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Späť