Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie prestavby budovy vo vlastníctve obce na budovu ZŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie prestavby budovy vo vlastníctve obce Dunajská Lužná na budovu základnej školy

Opis predmetu:

Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi  k stavbe „Zmena dokončenej stavby - prestavba budovy obce Dunajská Lužná na budovu základnej školy, vrátane vybudovania novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky“, súpisné číslo  stavby 192, postavenej na parcele KN C č. 72/7, kat. územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec nasledovné podklady:

- dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovanú podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v stupni realizačný projekt

- zabezpečiť v zastúpení pre obstarávateľa právoplatné stavebné povolenie k stavbe uvedenej

- vykonávať odborný autorský dohľad pri realizácii stavby, kontrolovať dodržiavanie projektu zhotoviteľom stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 12. 12. 2017

Späť