Obsah

Späť

VZN č. 05/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení VZN č. 11/2016

Vyvesené: 2. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 10. 2017

Späť