Oznam o veľkoobjemovom zbere dňa 20.04.2024

Veľkobjemový zber

Obecný úrad oznamuje občanom, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 07/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná, organizuje dňa 20.04.2024, t.j. v sobotu v čase od 09:00 h do 13:00 h zber objemných odpadov.

Ako zberné miesta obec určuje:

Jánošíkovskú ulicu č. 59 – plocha pred bývalým zubným lekárom (parkovisko)

Lipnickú ulicu č. 417 – pred škôlkou

Košariskú ulicu  – pri budove Slovenskej pošty

Objemný odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa občania potrebujú zbaviť a majú väčšie rozmery a ktoré nie je možné umiestniť do bežných zberných nádob. Medzi objemný odpad nepatrí biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre, lístie, stavebný odpad a pod.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať pneumatiky, stavebný odpad a elektroodpad. Elektroodpad je potrebné odviezť priamo na zberný dvor.

Pneumatiky je potrebné odovzdať ich distribútorovi, ktorý je povinný ich prijať bezplatne. Na zberný dvor je možné vyviezť drobný stavebný odpad za poplatok.

Okrem zberných miest bude možné v tento deň odovzdať objemný odpad aj na zbernom dvore v čase od 9:00 h do 13:00 h.

Týmto zároveň žiadame občanov, ktorí majú možnosť vyviezť odpad na zberný dvor, aby ho uprednostnili pred vývozom na zberné miesta v obci.

Zber budú koordinovať poverení pracovníci obce.
Žiadame občanov, aby rešpektovali ich inštrukcie.

Dátum vloženia: 12. 4. 2024 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 4. 2024 8:01
Autor: Mgr. Mária Kotusová