Zápis detí do Materskej školy, Dunajská Lužná na školský rok 2024/2025

Zápis detí do MŠ

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka MŠ Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje termín prihlasovania a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/25

Termín a postup prihlasovania

1. Prihlasovanie bude najprv prebiehať:

2. Zaregistrovanie elektronickou formou:

 • vyplniť elektronickú žiadosť na šk. rok 2024/2025 môžu rodičia výlučne v termíne od 1.5.2024 do 6.5.2024 (vrátane).

3. Žiadosť vytlačiťpodpísať obidvomi rodičmi, potvrdiť ošetrujúcim lekárom.

4. Po elektronickej registrácií je následne žiadosť potrebné v papierovej forme doručiť na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27:     

 • osobne v dňoch 2.5. – 3.5.2024  v čase od 8.30- 13.30 hod.6.5. – 7.5. 2024 v čase od 8.30-  16.00 hod.;
 • poštou v uvedených dňoch;
 • alebo formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ s kvalifikovaným elektronickým podpisom v uvedených dňoch.

5. Ak si žiadosť vytlačíte a vyplníte z https://msdl.sk/ziadost-o-prijatie-dietata/, takáto žiadosť s potrebnými náležitosťami (v bode 3 ) sa bude akceptovať avšak výlučne len vtedy, ak bola pred tým najprv vami elektronicky zaregistrovaná podľa bodu 1. a 2.

6. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke/učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz  za účelom overenia dokladov.

7. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 30. júna 2024.

8. Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: materskaskola@msdl.sk a  neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.

9. Riaditeľka MŠ bude akceptovať len žiadosti poslané v termíne zápisu, nie skôr.

 

Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8. príslušného roku dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej; následne deti, ktoré majú pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania; následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej) a následne po prijatí deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie  (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej ) budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti z obce Dunajská Lužná s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná,

 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 • ktoré spĺňajú základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti :nemá plienky, fľašu, cumlík, vie sa samostatne najesť lyžicou, napiť sa z pohára, vypýtať sa  na WC a vedieť ho použiť,  umyť si ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa, reagovať na pokyn dospelého, komunikovať,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku v príslušnom roku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Milka Hubertová, riaditeľka materskej školy

 

Kontakt na riaditeľstvo MŠ: 

tel: 02/45980510
email: materskaskola@msdl.sk
web: msdl.sk

Dátum vloženia: 2. 4. 2024 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 4. 2024 11:51
Autor: Mgr. Mária Kotusová