Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Dunajská Lužná
ObecDunajská Lužná

Dunajská Lužná

Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej existencie nemecké, maďarské i slovenské pomenovanie.

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Erb obce

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná na 07. zasadnutí dňa 05.09.2023 prijalo uznesenie číslo 2023/07-16 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná.

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná, ktorá sa uskutoční dňa 24.10.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. náležitosti prihlášky a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia,
  2. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto uznesenia,
 3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu v zložení p.p. Mária Belešová, p.p. Miroslava Hercová, p.p. Katarína Lindvayová, p.p. Peter Gajdošech, p.p. Lukáš Haizer, p.p. Juraj Jánošík, p.p. Martin Mosný na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu najneskôr 7 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra,
 4. Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obvyklým spôsobom a na webovej stránke obce.

Príloha č. 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na svojom zasadnutí dňa 05.09.2023 uznesením č. 2023/09-16 v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2023 od 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná musí doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr do 6. októbra 2023 na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná:

 • úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • vítaná je znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy a verejnej správy.

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajská Lužná:

 1. V prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický a e-mailový kontakt,
 2. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,
 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s dokladmi treba poslať doporučene v obálke označenej „VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ na adresu obce alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu.

Príloha č. 2

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce

 1. Voľby sa uskutočnia hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej.
 2. Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 5-minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu a to v abecednom poradí (podľa priezviska).
 3. Pre vykonanie voľby zvolí Obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb.
 4. Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
 5. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Dunajská Lužná.
 6. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
 7. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je
  1. na predpísanom tlačive,
  2. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
 8. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
 9. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje
  1. počet prítomných poslancov,
  2. počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
  3. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
  4. počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,
  5. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
  6. výsledok I. kola voľby, resp. II. kola voľby,
  7. meno a priezvisko zvoleného kandidáta.
 11. Pokiaľ nebude hlavný kontrolór zvolený na obecnom zastupiteľstve dňa 24. októbra 2023, jeho voľba prebehne na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. novembra 2023.
 12. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.
 13. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 25 hodín týždenne, pričom minimálne 1 deň v pracovnom týždni je povinný hlavný kontrolór pracovať priamo na obecnom úrade a pre zvyšný čas je umožnená práca vzdialenou formou.

Ernest Németh
starosta obce

Dátum vloženia: 19. 9. 2023 8:28
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 9. 2023 12:58
Autor: Mgr. Mária Kotusová

Aktuality

Stránkové hodiny

OBECNÝ ÚRAD

Po: 7:30-11:30, 12:30-16:00

St: 7:30-11:30, 12:30-17:00

Pi: 7:30-12:00

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Po: 7:30-11:30, 12:30-16:00

St: 7:30-11:30, 12:30-17:00

 

​ZBERNÝ DVOR

Ut: 13:00-18:00

Št: 13:00-18:00

So:   9:00 - 18:00

Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.