Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: riaditeľa/ku základnej školy

Obec Dunajská Lužná

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /riaditeľky
Základnej školy, Školská 257, Dunajská Lužná

 s termínom nástupu od 1.9.2024

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č, 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť a orientácia v právnych predpisoch v oblasti školstva,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobnostné a morálne predpoklady,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia základnej školy v rozsahu 4 strán formátu A4,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúce ďalšie získané špeciálne znalosti (certifikáty, kvalifikačné skúšky a pod.),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v žiadosti a jej prílohách,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Platové podmienky:

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky: 04.07.2024

Uvedené dokumenty v uzatvorenej obálke označenej „Neotvárať – VK ZŠ“ doručte na Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná do 04.07.2024 (rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad).

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

                                                Ernest Németh
                                                 starosta obce

Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy Dunajská Lužná Typ: PDF dokument, Velkosť: 214.31 kB

Dátum vloženia: 11. 6. 2024 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2024 9:00
Autor: Mgr. Mária Kotusová