Obsah

Poznaj svoju minulosť a nezabúdaj – Štefánik žije v národe.

Pobočka Spolku rodákov M.- R. Štefánika v Dunajskej Lužnej v spolurpráci s obcou, CZ ECAV a  Základnou školou zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 99. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj v MKS takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 27. októbra popoludní. Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Organizátori ho pomenovali „Poznaj svoju minulosť a nezabúdaj – Štefánik žije v národe“.

Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú časťpri pamätníku pred evanjelickým kostolom, v ktorej si účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M.R.Štefánika položením kvetov k pamätníku. Po presune do MKS odznela československá hymna.  Po pozdravných príhovoroch, tak starostu obce, pána Jurčíka, zástupcu veľvyslanectva ČR v SR pána Šála a po prečítaní listu JE Leonziho, francúzskeho veľvyslanca v SR a pani farárky Durcovej z Košarísk-Priepasného nasledoval kultúrny program. V ňom vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej – Klaudia Minarovič, Nataša Siposz, Katarína Vajciková a aj bývalý žiak Základnej školy Ondrej Juraši a odprezentovali spev, hudbu , ale aj báseň. V rámci kultúrnej časti predniesol svoju báseň venovanú M.R.Štefánikovi známy básnik, spisovateľ, prekladateľ, žijúci v našej obci, pán Milan Richter.

Odborná časť nás podľa názvov prezentácii uviedla do dôležitého obdobia, kedy sa tvorili významé dokumenty pre vznik 1.ČSR, ako bola prezentácia Dr. Ferenčuhovej z HU SAV - Významné dokumenty pre vznik československého štátu od Clevelandskej po Pittsburskú dohodu, ale aj o rozhodujúcom faktore pre vznik Česko-Slovenskej republiky, ktorým bola diplomatická stratégia M. R. Štefánika ktorú odprezentovala. Dr. Petráková, riaditeľka múzea SNR na Myjave, v zastúpení Dr. Musila. Táto časť stretnutia bola pod odbornou gesciou HU SAV a jej cieľom bolo priblížiť účastníkom známe, ale aj nové skutočnosti súvisiace so vznikom 1. ČSR. Účastníci stretnutia mali možnosť nahliadnuť do dokumentov, ako je Martinská deklarácia, ktoré priniesol pán Bajaník, dlhoročný pracovník MO MS.

Neformálna časť – tradičné stretnutie s občanmi z družobnej obce Priepasné a Košariská pod názvom: „Keď rodáci sa stretajú a majú si čo povedať“sa niesla v duchu úprimnej radosti zo stretnutia, ktoré bolo poznačené búrlivou vzájomnou diskusiou až do ich odchodu.

Na stretnutí sa zúčastnili okrem spomenutých aj zástupcovia BsK, zástupcovia – starostovia okolitých obcí, z mikroregiónu Pridunajsko, poslanci Obecného zastupiteľstva, , zástupcovia Základnej školy v Dunajskej Lužnej, Základnej umeleckej školy, zástupcovia CZ ECAV v D.Lužnej, ale aj CZ ECAV Košariská-Priepasné, predstavitelia a členovia  Spolku rodákov M. R. Štefánika, Nadácie M.R.Štefánika z Bratislavy a ostatná verejnosť.

Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, obce Dunajskej Lužnej, pobočky Spolku rodákov , firmy Dobré jablká. Ako po iné roky a na podobné akcie prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy sály, občerstvenia pre účastníkov, fotodokumentácie a ozvučenia. Všetkým úprimná vďaka. Ďakujeme aj za spoluprácu  MKS, a  OcÚ, ktorá prispela k zdarnému priebehu regionálneho stretnutia.

Za organizátorov Oľga Reptová

Foto: Kováčová, Liška, Tesáriková

p.s. Dňa 22. novembra som išla podvečer na poštu a pri paneli na začiatku Parku M.R.Štefánika sa zvyknem krátko pristaviť.Aké bolo moje prekvapenie, nie je potrebné viac komentovať, pozrite foto. Iste sa nikto neprihlási k takémuto činu, ale aj napriek tomu sa obraciam na všetkých Vás, aby ste priaznivo pôsobili na svoje okolie, aby sa takéto prípady nestávali.

Foto :Posprejovaný panel o Parku M.R.Štefánika, autorka: A.Tesáriková

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1