Obsah

Nechýbali sme na spomienkovej slávnosti pri 98. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika

V predvečer  výročia tragickej smrti M.R. Štefánika sa tradične v máji, tento rok  3. mája  konala regionálna spomienková slávnosť na Košariskách, v jeho rodnej obci, najskôr  v ev. kostole na Službách Božích, na nádvorí rodného domu, ako aj na Bradle. Počasie nám neprialo, veľmi intenzívne pršalo, ale vlastenecká hrdosť nám nedovolila nevzdať hold a úctu na pietnom akte či kladením kvetov alebo vypočutím si príhovorov a nakoniec pri zapálení vatier v každom zo štyroch rohov mohyly a ticho postáť a pozrieť na oblohu a stretnúť Štefánikovu hviezdu. Nebolo ju vidieť, lebo z oblohy sa lial prúd sĺz. Ako inak sa dal pomenovať stav silného dažďa, ktorý nám prenikol takmer do kostí. Tejto časti spomienky sa zúčastnili pp.Jurčík, starosta obce, Hanuliaková, prednostka obecného úradu, Cingel, exstarosta a zástupcovia pobočky Spolku rodákov M.R. Štefánika – pp.Reptová, Krutá, Fajnor a Liška.  Veľa sme neoddychovali a už ráno 4. mája o 8. hod. sme pochodovali  spred ZŠ spolu so žiakmi, pedagogickým zborom a ostatnými účastníkmi smerom ku ev. kostolu. Vlasteneckú pochôdzku organizuje Matica slovenská a jej miestny odbor spolu s ostatnými subjektami(obec, ZŠ, ECAV, OFK, pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika a zväz chovateľov holubov, MKS) pri príležitosti tragickej smrti M.R. Štefánika. Tohtoročná bola jubilejná – 25. ročník.  Zástup žiakov, ku ktorému sa pridali : pán Štefan Jurčík - starosta obce,  pán Stanislav Bajaník – dlhoročný organizátor Vlasteneckej pochôdzky, pracovník Matice slovenskej a  členovia Spolku rodákov M.R.Štefánika. Tento rok opäť s hudbou Ministerstva vnútra a   hrdo ako po minulé roky prišiel zástup so všetkou pietou a úctou ku evanjelickému kostolu, pred ktorým je pamätníček – busta nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika. K uvedenému zástupu sa pridali sestra farárka E.D.Ružeková a ostatní členovia Spolku rodákov M.R. Štefánika  - pobočky Dunajská Lužná, ako aj ostatní občania D.Lužnej. Po  akte položenia kvetov k pomníku,  spomienku otvoril a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník. Vo svojom príhovore  pripomenul  cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti mladej generácii. Pred vstupom do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby ako symbol slobody. Ďalšia časť spomienky  sa  konala v priestoroch evanjelického kostola. Úvod patril majstrovi Jozefovi Šimonovičovi, ktorý predniesol Otčenás v staroslovienčine. Žiaci predniesli  krátky program, ktorý bol doplnený prekrásnym spevom žiačky a  potvrdili, že úcta a spomienka na osobnosti našej histórie sa dá vštepiť do ich mysle a sŕdc. K účastníkom sa už tradične prihovoril  aj starosta obce a  predsedníčka pobočky Spolku rodákov M.R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa Spolku  pozdravila účastníkov stretnutia a poukázala na význam úcty, ktorú máme preukazovať osobnostiam nášho národa a priblížila účastníkom výnimočné, ale málo známe skutočnosti zo života M.R.Štefánika, ako napr. o jeho zlepšovateľských návrhoch, o jeho láskle k prírode, o zberateľovi umeleckých diel, o cestovateľovi, fotografovi, ale aj ako o spoluzakladateľovi prvej našej štátnosti. Na záver svojho príhovoru odovzdala zástupkyni školy odznaky s M.R.Štefánikom pre žiakov, ktorí pripravili program. Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“, po odznení ktorej sa mnohí účastníci( najmä žiaci ) odobrali autobusom na stretnutie do Ivanky pri Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo veľa významných predstaviteľov od zástupcov zástupcov veľvyslanectiev Ruska, Srbska, Talianska, bratislavského župana, zástupcov MS a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého spoločného štátu. Ako aj po ostatné roky, naše žiačky držali čestnú stráž v krojoch spolu s prezidentskou strážou a dodali tomuto pietnemu aktu dôstojnosť a vážnosť. Za ECAV v SR sa prihovorila farárka  Dunajsko-lužniankeho CZ p. E.D.Ružeková. Podvečer sa niektorí účastníci (pp.Štefan Jurčík, starosta obce, Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov a manželia Tesárikovci) zúčastnili spomienky pri soche M.R.Štefánika v Bratislave pri Dunaji a uzavreli  tohoročnú spomienku na jeho tragickú smrť.

Za účastníkov Oľga Reptová

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka