Obsah

Spolok rodákov M. R. Štefánika v Prahe

Pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša a starostu obce Dunajská Lužná pána Štefana Jurčíka sa v dňoch 19. – 21.5. 2017   uskutočnil tematický zájazd do Prahy pod názvom „Poznávame svoju históriu – po stopách spoluzakladateľa prvej ČSR – M. R. Štefánika“, ktorý pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika  v Dunajskej Lužnej . Touto akciou sme otvorili spomienku na 100. výročie vzniku prvej ČSR, ktoré vyvrcholí  budúci rok. Účastníkmi zájazdu  boli predovšetkým členovia pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej a jej sympatizanti, starosta obce a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja. Oficiálnym  bodom programu zájazdu  bolo spomienkové stretnutie v piatok 19. mája  o 17.15 hod. na Petříne pri soche M. R. Štefánika pre hvezdárňou, ktorá nesie jeho meno. V rámci stretnutia sme položili k soche vence a predsedníčka pobočky Spolku, Oľga Reptová, vo svojom príhovore(uvedený nižšie) stručne  pripomenula  význam vzniku prvej ČSR pre Slovákov, ako aj Štefánikov podiel na jej  vzniku.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili  zástupca veľvyslanectva SR v ČR pán Kalinka, ako aj zástupcovia Spoločnosti M.R.Štefánika v Prahe pod vedením pána Dr. Čelku a zástupcovia CZ ECAV v Prahe, ktorí sa k účastníkom tiež prihovorili.

Príhovor predsedníčky pobočky Spolku (autorka príspevku) na Petříne pred sochou M.R.Štefánika.

„Vážený zástupca veľvyslanca  SR v ČR pán Kalinka, predseda spoločnosti MRŠ v Prahe pán. Čelko, členovia CZ v Prahe, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, starosta obce Dunajskej Lužnej, pán JurčíkL, milí priatelia – súputníci,  srdečne vás pozdravujem v mene pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika  v Dunajskej Lužnej, ako aj v mene svojom a ďakujem, ze ste prijali pozvanie na toto nezvyčajné stretnutie. Je pekný májový deň, cca dva týždne po 98. výročí tragickej smrti nášho rodáka, generála, spoluzakladateľa prvej  ČSR. Zažívame vzácnu chvíľu, keď stojíme pred jeho sochou na Petříne, odkiaľ vidieť rozľahlosť a krásu mesta na Vltave, nášho kedysi hl. mesta – Prahy, kde ešte ako študent M.R. Štefánik  dral nohavice vo vysokoškolských  laviciach, kde získal vysokoškolský diplom, aj titul doktora filozofie a kde istý čas viedol spolok slovenských študentov Detvan.

Chvíle pred 2 týždňami na Bradle – na mieste jeho posledného odpočinku boli tiež ako každý rok pri spomienke vzácne, len s rozdielom v počasí – tam lialo, fúkalo, až do kostí sme premokli a jeden z účastníkov povedal:, „ generál sa asi na nás hnevá, že nie sme dosť dobrí“. Dnes je pekný slnečný deň – takže čo by asi povedal dnes generál, žeby sme boli už lepší? Neviem. Len vieme, sme mu veľmi veľa dlžní za úsilie, energiu, prácu a lásku, ktorú vložil do svojho krátkeho života, v ktorom okrem astronomickej, vojenskej a diplomatickej práce

zanechal pre nás to najvzácnejšie – slobodu, a to spolu s Tomášom Garykom Masarykom a Edvardom .Benešom, keď založili prvú ČSR – teda prvú štátnosť slovenského a českého národa. To sa udialo v roku 1918, teda o rok si pripomenieme 100ročnicu veľkej zmeny. My, členovia pobočky Spolku rodákov sme si predsavzali, že navštívime Prahu, miesto, ktoré vypovedá aj o histórii vzniku 1.ČSR a ktorá je spätá aj so životom M. R. Štefánika a odštartujeme spomienku na vznik 1.ČSR, ktorá bola  nielen pre život Slovákov, ale aj Čechov  veľkým zlomom. Naši predkovia už nemuseli poslúchať dedičských cisárov a kráľov z rodu Habsurgovcov, mohli sa vzdelávať v slovenskom jazyku v slovenských školách, mohli  voliť a mohli žiť v demokratickej spoločnosti. Nezažili sme to, ale boli to veľké veci, ktorým by sa aj M.R.Štefínik  tešil. Veď chvíľ vo svojej krajine si neužil veľa. Veľa cestoval, pracoval, bojoval, pritom navštívil takmer všetky kontinenty sveta okrem Antarktídy. To všetko pre svoje Slovensko, ktoré nesmierne miloval. Preto sme tu, aby sme  mu aj na tomto mieste vzdali česť, vďaku a spomienku. „Milan, my na Teba nikdy nezabudneme!“

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na tom, že sme tu – predovšetkým BSK, Obci DL, ale aj všetkým Vám, ktorí sa o toto miesto iste s láskou staráte. Prajem všetkým ľuďom, aby si pripomínali svoju históriu a osobnosti, ktoré ju tvoria a aby na ne nezabúdali a najlepšie by bolo, keby sme žili v duchu najslávnejšieho Štefánikovho kréda – Veriť, milovať, pracovať. „

Program zájazdu pokračoval v sobotu a v nedeľu prehliadkou pamätihodností Prahy, medzi ktorými nechýbala návšteva Pražského hradu, Malostranského  námestia, Karlovho mostu, Klementina, Staromestského námestia a Orloja, Prašnej brány a ďalších zaujímavostí. V nedeľu sme si prezreli evanjelický kostol sv. Michala v Jirchářích, kde  sme sa zúčastnili aj Služieb Božích, po ktorých sme zotrvali v záhrade pri kostole v družnej diskusii pri občerstvení, ktoré nám krajania pri tejto príležitosti pripravili. Príhovor na Petříne pred sochou M.R.Štefánika. V rámci oznamov sme účastníkov Služieb Božích pozdravili a prihovorili sa im nasledovne.

„Dôstojný pán farár,  vážený pán dozorca CZ, vážení členovia CZ, bratia a sestry,

dovoľte, aby som Vás v mene svojom, v mene Bratislavského samosprávneho kraja, starostu obce Dunajská Lužna pána Jurčíka a v mene všetkých účastníkov nášho putovania za históriou, či po stopách M. R. Štefánika v Prahe čo najsrdečnejšie pozdravila a odovzdala Vám aj pozdrav od predsedníctva nášho CZ v Dunajskej Lužnej, menovite od pani farárky Ružekovej. Tešíme sa z Vašich úspechov, ktoré ste za existenciu 70 rokov trvania CZ v Prahe dosiahli – najmä že udržiavate komunitu slovenských evanjelikov tu v Prahe, aby sa mala kde schádzať – teda v tomto bohumilom chráme, v ktorom počúvate Slovo Božie, predkladáte Pánu Bohu svoje modlitby, prosby, kde sa radujete, či smútite, ale tu prijímate aj Božiu lásku, ktorú môžete šíriť a odovzdávatť ďalej tým, ktorí ju chcú prijať a potrebujú ju. K 70.výročiu

založenia CZ Vám blahoželáme a tešíme sa aj za novoposvätený zvon. Prečítali sme si, že sú na ňom zaznamenané slová: „Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní a oslavujte Jeho svätú pamiatku“. Prajeme Vám, aby jeho zvonenie  pripomínalo všetkým, ktorí ho budú počuť, že budú Služby Božie alebo oznamuje aj iné príležitosti, ktoré sa v kostole konajú.

Nás CZ má tento rok 72 rokov, presne toľko uplynulo od ukončenia druhej svetovej vojny. Kostol bude mať na jeseň 202 rokov a sme vďační zaň Pánu Bohu a predkom vo viere – nemeckým obyvateľom, ktorí museli v roku 1945 opustiť svoje domovy. Do nich sa nasťahovali naši predkovia, ktorí sa presídlili z podbradlianskeho a podjavorinského kraja. Odtiaľ pramení aj náš úprimný vzťah k osobnosti M.R.Štefánika, lebo sme takpovediac zoskupení v Spolku rodákov prevažne potomkovia presídlencov z kraja pod Bradlom. Pred naším kostolom bol v roku 1998 odhalený pamätník M.R.Štefánikovi. Proces presídlenia, ale aj život v súčasnosti je zachytený v knihe „Šak to tašké časy bývali“, ktorú Vám s láskou venujeme a prosím, odovzdajte ju dôstojnému  superintendentovi , pánovi Čopovi. Veríme, že Vás história a osudy našich predkov zaujme.

Ďakujeme za Slovo Božie v kázni dôstojnému bratovi farárovi Tomášovi Živnému a všetkým Vám prajeme veľa zdravia, pevnú vieru a veľa Božieho požehnania a ďakujeme za milé stretnutie a občerstvenie, ktoré ste pre nás pripravili.

Príhovor na Službách Božích v chráme sv. Michala v Jirchářích (21.5.2017) povedala  autorka príspevku. V kostole sa prihovoril aj starosta obce pán Jurčík.

Po Službách Božích sme zotrvali v diskusii pri občerstvení a tiež sme sa zúčastnili prezentácie sestry Žiakovej o jej misii v Tanzánii.

O.Reptová

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka