Obsah

Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny.

Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej(ďalej len Spolok) v spolupráci s obcou a partnermi: BSK, Základnou školou, OFK, MO Matica Slovenská, CZ ECAV, zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj v MKS takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 20. októbra popoludní. Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú časť pri pamätníku pred evanjelickým kostolom, v ktorej si účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M. R. Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov našej prvej  štátnosti,  položením kvetov k pamätníku. Slávnostný ráz pietnému aktu dodala hudba MV SR, ktorá zahrala aj českú aj slovenskú hymnu. Žiačka ZUŠ, Alexandra Koptíková, zarecitovala báseň Orol vták od Janka Kráľa. Po pietnom akte vypustili  chovatelia holubov poslov mieru. Celý akt sledovali a zúčastnili sa ho občania -  členovia, či sympatizanti Spolku, občania družobnej obce  Priepasné a Košariská, mnohí vzácni hostia, medzi inými aj zástupca veľvyslanca ČR v SR pán Pavol Sladký, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Mikuláš Krippel, ako aj zástupcovia obce,  Nadácie M. R. Štefánika a zástupcovia ostatných partnerov. Na stretnutí sa zúčastnili okrem spomenutých aj zástupcovia BSK, zástupcovia – starostovia okolitých obcí, z mikroregiónu Pridunajsko, poslanci Obecného zastupiteľstva,  zástupcovia Základnej školy v Dunajskej Lužnej, Základnej umeleckej školy, zástupcovia CZ ECAV v D. Lužnej, ale aj CZ ECAV Košariská-Priepasné, predstavitelia a členovia  Spolku rodákov M. R. Štefánika a ostatná verejnosť.

Po presune do MKS pokračoval program odborno – kultúrno - spoločenský.  Po pozdravných príhovoroch, tak starostu obce, pána Jurčíka, zástupcu veľvyslanectva ČR v SR pána Sladkého, podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Krippela a pána prof. Fuska z Nadácie M. R. Štefánika sa striedal odborný a kultúrny program.

Odborná časť nás podľa názvu prezentácie uviedla do dôležitého obdobia, kedy sa rodili myšlienky pre vznik 1. ČSR. Všetci účastníci pozorne  počúvali príbeh vzniku prvej štátnosti, ktorý prezentoval renomovaný historik, Dr. Dušan Kováč z   HU SAV. Táto časť stretnutia bola pod odbornou gesciou HU SAV, tak ako po ostatné roky  a jej cieľom bolo priblížiť účastníkom známe, ale aj nové skutočnosti súvisiace so vznikom 1. ČSR. V kultúrnom programe vystúpili folklórne súbory tak z ČR,  cimbalová muzika Demižón zo Strážnice a zo SR, Ľudová hudba pri DFS Vienok z Bratislavy.

Sprievodná akcia v deň pripomenutia si významného výročia bola dopoludnia aj  na miestnom štadióne OFK, a to o 11. hod. sa uskutočnil medzinárodný futbalový zápas ČR – SR. Stretli sa v ňom výbery kadetiek (13-14 ročných dievčat) z Juhomoravského a Bratislavského kraja. Zápas sa niesol v duchu Fair play a ukázal odvahu, bojovnosť a zdatnosť mladých dievčat. Hráčky z ČR zvíťazili. Všetky účastníčky zápasu dostali od pobočky Spolku rodákov pamätné odznaky zakladateľov 1. ČSR, a to: T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

Ďalšou významnou sprievodnou akciou bola výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ s názvom „M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia v priestoroch MKS“, ktorá dokázala, že M. R. Štefánik je aj po 100 rokoch medzi nami. 

Neformálna časť – tradičné stretnutie s občanmi z družobnej obce Priepasné a Košariská pod názvom: „Keď rodáci sa stretajú a majú si čo povedať“ sa niesla v duchu úprimnej radosti zo stretnutia, ktoré obohatili naši priatelia z Priepasného  vystúpením Ženskej speváckej skupiny a potešili nás piesňami známymi, ale aj menej známymi. Stretnutie bolo poznačené úprimnou vzájomnou diskusiou až do ich odchodu.

Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, obce Dunajskej Lužnej, pobočky Spolku rodákov, firmy Dobré jablká. Ako po iné roky  prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy sály, občerstvenia pre účastníkov, fotodokumentácie a ozvučenia a tiež prípravou výstavy výtvarných prác našich žiakov Základnej školy  a Základnej umeleckej školy. Všetkým úprimná vďaka. Ďakujeme aj za spoluprácu  MKS,  OcÚ, Zväzu chovateľov holubov  a pánovi Šestákovi (pomoc pri ozvučení), ktorá prispela k zdarnému priebehu regionálneho stretnutia.

Za organizátorov Oľga Reptová

Foto: Tesárik, Tesáriková

 

Stránka

  • 1

Pred pietnym aktom

Pred pietnym aktom

Po pietnom akte pri prednese básne

Po pietnom akte pri prednese básne

Hudba MV SR

Hudba MV SR

Pohľad na účastníkov stretnutia v MKS

Pohľad na účastníkov stretnutia v MKS

Začiatok stretnutia v MKS - aktéri za predsedníckym stolom sprava doľava- pp. Kováč, Sladký, Jurčík, Krippel, Reptová

Začiatok stretnutia v MKS - aktéri za predsedníckym stolom sprava doľava- pp. Kováč, Sladký, Jurčík, Krippel, Reptová

Vypustenie holubov - poslov mieru - MZ chovateľov holubov

Vypustenie holubov - poslov mieru - MZ chovateľov holubov

Dr. Kováč z HU SAV pri prezentácii

Dr. Kováč z HU SAV pri prezentácii

Cimbalová muzika z ČR - Strážnice

Cimbalová muzika z ČR - Strážnice

ĽH DFS Vienok Bratislava

ĽH DFS Vienok Bratislava

Spevácka skupina z Priepasného

Spevácka skupina z Priepasného


Stránka

  • 1